อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
 
     การสนทนาความปลอดภัย (SAFETY TALK)


การสนทนาความปลอดภัย เป็นขั้นตอนหนึ่งของขั้นตอนอีกหลาย ๆ ขั้นตอนของกระบวนการความปลอดภัยที่ทุกบริษัทจะต้องยึดถือและทำกิจกรรมดังกล่าวให้ต่อเนื่องเพื่อเกิดผลโดยตรงกับพนักงานและโรงงานการจะดำเนินการให้การสนทนาความปลอดภัยเป็นไปด้วยดีได้นั้น จะต้องอาศัยบุคลากรผู้นำที่มีประสบการณ์มีความรู้ความชำนาญ พร้อมมีวิธีการที่ชาญฉลาดเพื่อชักจูงแนะนำให้กับผู้ร่วมประชุมให้เห็นภาพและจุดประสงค์ของการสนทนาได้อย่างชัดเจน ทั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกขั้นตอนของงานในแต่ละวัน ผู้บริหารของแต่ละบริษัทควรที่จะเห็นความจำเป็น ความสำคัญให้มีการดำเนินกิจกรรมนี้และควรจะมีการปรับปรุงและแนะนำสำหรับผู้ที่จะทำการ กล่าวนำ “การสนทนาความปลอดภัย” ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งหากดำเนินการอย่างเหมาะสมจะทำให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

◾เป็นการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันได้อย่างรวดเร็ว

◾กระตุ้นให้เกิดความคิดกลุ่มและสร้างความสัมพันธ์

◾เป็นการสอนงานและขั้นตอนการทำงาน

◾เพิ่มแรงกระตุ้นในการทำงานอย่างปลอดภัย

◾ช่วยสร้างบรรยากาศในการติดต่อสื่อสารและความร่วมมือ ทำให้ดีที่สุดให้ตรงประเด็นแล้วจะเกิดประโยชน์

การเลือกหัวข้อในการสนทนาความปลอดภัย อีกทั้งการเลือกเวลาที่เหมาะสมจะเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะช่วยกันระดมความคิด ซึ่งในแต่ละหัวข้อที่เลือกมาจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาโดยตรง เป็นปัญหาที่เขาเผชิญอยู่หรือเป็นสิ่งที่เขาต้องการ และจะต้องมีเวลาเตรียมตัวมากพอสมควร เพราะยิ่งถ้ามีการเตรียมตัวมากเท่าไรผลงานก็จะดีขึ้นเท่านั้น

**************************

   
        ที่มา : Thai Safety Work : 06/พ.ย./2557
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th