อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
 
     การป้องกันอุบัติเหตุ

การป้องกันอุบัติเหตุ

วิธีการป้องกันอุบัติเหตุมีหลายวิธีดังนี้
- โดยการออกกฎโรงงาน( Regulation ) ให้มาตรฐานการทำงาน แนวทางการปฏิบัติ การทดสอบ การดำเนิน การและ หน้าที่ปฏิบัติต่าง ๆ ที่ถูกต้องและปลอดภัยในโรงงาน

- โดยการจัดทำมาตรฐาน ( Standardization ) กำหนดมาตรฐานของโครงสร้าง เครื่องจักรกล และขั้นตอน การ ปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในโรงงานให้สอดคล้องกับคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุ
- โดยการตรวจสอบ ( Inspection ) เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของคนงาน
- โดยการทำวิจัยทางเทคนิค ( Technical Research ) เป็นการศึกษาวิจัยคุณสมบัติของวัสดุต่าง ๆ - - โครงสร้างการใช้ งานของเครื่องจักรต่าง ๆ
- โดยการวิจัยทางการแพทย์ ( Medical Research ) เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับร่างกาย คนงานและความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะ ที่เหมาะสมกับสภาพความพร้อมของร่างกาย ในการทำงาน
- โดยการวิจัยทางจิตวิทยา ( Psychological Research ) ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง จิตใจคน งาน กับการ เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
- โดยการวิจัยทางสถิติ ( Statistical Research ) เป็นการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลและวิจัยหาแนวโน้ม ของการเกิด อุบัติเหตุและจุด ที่มี การเกิดอุบัติเหตุได้มากที่สุด
- โดยการให้การศึกษา( Education ) โดยการสอนวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย ในหมาวิทยาลัย และ-โรงงาน อุตสาหกรรม
- โดยการฝึกอบรม ( Training ) โดยการอบรมคนงานทุกคนที่เข้ารับหน้าที่เพื่อให้มีการทำงานที่ปลอดภัยที่สุด

การรวบรวมสถิติของอุบัติเหตุ

มาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่ได้ผลในทางปฏิบัติมักได้จากการรวบรวมข้อมูลและสถิติของอุบัติเหตุที่ถูกต้องสมบูรณ์
มีความคลาดเคลื่นน้อยและให้รายละ เอียดได้มากพอ ซึ่งต้องอาศัยระบบการบันทึกรายงาน แจ้อุบัติเหตุที่ มีประสิทธิ ภาพ สูง นอกจากนี้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ ของอุบัติเหตุ ก็มีส่วนสำคัญ ต่อการวิเคราะห์ด้วย

จิตวิทยาคนงานเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ

ทุกคนไม่อยากจะประสบอุบัติเหตุ แต่ทุกคนก็เลี่ยงที่จะต้องยุ่งยากในการทำงาน เพียงเพื่อให้มีความปลอดภัย ขึ้นเท่า นั้นจึงได้เสนอแนว การวิเคราะห์สาเหตุ ที่อยู่เบื้องหลังเหตุผลที่ทำให้คนงานส่วนใหญ่ พาตนเองเข้าสู่อันตราย จากอุบัติเหตุดังนี้

ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มักเกิดกับคนงานที่ไม่ผ่านโรงเรียนอาชีวศึกษามาก่อนหรือผ่านมาแต่ก็ไม่ได้รับการสอนในหลักสูตร ว่า ด้วยความ ปลอดภัยและเมื่อ เข้าทำงานไม่ได้รับการฝึกฝนที่เพียงพอ

สภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
สภาพแวดล้อมที่เลวร้าย อาจจำแนกออกเป็น 2 อย่างคือ ทางด้านร่างกายและจิตใจทางด้านร่างกายคนงานทำงาน ภายใต้ความร้อน มากเกินไป หนาวเกินไป เสียงดังและอากาศไม่บริสุทธิ์มีแนวโน้มจะก่ออุบัติเหตุได้ง่ายทาง ด้านสภาพ จิตใจ ของคนงานที่เกิดจากความขัดแย้งของเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้างานหรือถูกเร่งรัดกดดันให้เร่งงานย่อมก่ออันตราย ได้มาก

ทำเลไม่เหมาะสม ตั้งอยู่ห่างไกลไปมาลำบาก คนงานต้องเดินทางไกลๆ

สภาพเศรษฐกิจบีบรัด ในรายการที่ต้องจ่ายค่าแรงตามตามปริมาณการผลิต คนงานทุกคนย่อมพยายามเร่งผลผลิตของตนเอง ให้สูงที่สุด เท่าที่จะทำได้ อะไรก็ตามที่ขัดขวางการทำงานให้ช้าลงย่อมถูกคนงานละทิ้งไป

การปกครองบังคับบัญชาที่บกพร่อง โรงงานที่นายจ้างและกลุ่มผู้บริหาร ทำตัวให้แยกออกจากคนงานและมีความขัดแย้งกัน จนต้องปกครองกัน ด้วย ฐาน อำนาจ และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เคร่งครัดจนทำให้คนงานส่วนใหญ่เป็นปฏิปักษ์ต่อฝ่ายบริหาร ย่อมมีโอกาสเกิด อุบัติเหตุได้มาก

ความประมาทของคนงาน โดยเฉพาะคนงานที่มีประสบการณ์ หรือ มีความชำนาญมาแล้ว จะมีความเชื่อมั่นในฝีมือและความเก่งของตนมาก และมักปฏิเสธที่จะทำงานกับเครื่องจักรกลที่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายหรือที่จะต้องสวมชุดป้องกันอันตรายพวกเขาจะหลีก เลี่ยงและเลือกการเสี่ยงใช้เครื่อง โดยถอดเอาอุปกรณ์ป้องกันอัตรายออก

จำเจของงานมากเกินความไป บางคนชอบงานแปลกใหม่ เมื่อต้องทำงานในหน้าที่ที่จำเจก็เกิดความเบื่อหน่าย และขาดความสนใจ เป็นผลให้ เกิด อุบัติเหตุขึ้นอย่างรุนแรงได้

หลักการ 6E ในการป้องกันอุบัติเหตุ

ในการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธฺภาพนั้น ต้องยึดหลักการ 3E ได้แก่

Engineering (วิศวกรรมศาสตร์)
Education ( การศึกษา)
Enforcement ( การออกกฎบังคับ )
Engineering คือการใช้ความรู้ทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ในการคำนวณและออกแบบเคริองจักรเครื่องมือ ที่มีสภาพการใช้งานที่ปลอดภัยที่สุด
Education คือการให้การศึกษาหรือการฝึกอบรมและแนะนำคนงาน หัวหน้างานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและการเสริมสร้างความปลอดภัยภายในโรงงาน
Enforcement คือการกำหนดวิธีการทำงานอย่างปลอดภัย และมาตรฐานควบคุมบังคับให้คนงานปฏิบัติตาม เป็นระ เบียบปฏิบัติที่จะต้องประกาศให้ทราบทั่วกันหากผู้ใดฝาฝืนก็จะถูกลงโทษ
ควรจะเน้นหนักที่ E ตัวไหน

การใช้หลัก 6 E ต้องนำทั้งวิชาการวิศวกรรม Engineering การให้การอบรม แก่คนงาน Educationและการออก กฏ ข้อบังคับEnforcement มาดำเนินการพร้อมกันอย่างเหมาะสมในกะบวนการผลิตและบริหารโรงงาน จึงจะเป็น มาตร การที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันอุบัติ และการเสริทสร้างความปลอดภัยในโรงงานภายในเวลาสั้นๆ

*****************************

   
        ที่มา : ชมรมอุตสาหกรรมบางปู : 25/ก.พ./2558
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th