อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
 
     คุณค่าของการประชุมด้านความปลอดภัย

คุณค่าของการประชุมด้านความปลอดภัย

การประชุมด้านความปลอดนั้นถือเป็นส่วนสำคัญหนึ่งของแผนการสร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัย นอกจากนี้การประชุมด้านความปลอดภัยยังเป็นหนึ่งในวิธีการที่ดีที่สุดในการกระตุ้นให้พนักงานรู้จักนำเรื่องความปลอดภัยไปใช้ในชีวิตจริง การประชุมด้านความปลอดภัยนี้อาจเป็นในรูปแบบที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้และสามารถครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่จะนำมาพูดคุยได้อย่างหลากหลายด้วย

สำหรับการประชุมอย่างเป็นทางการนั้นจะมีการวางแผนและแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชาหรือพนักงานได้รับทราบถึงข้อมูลต่างๆ ที่จะมีการพูดคุยในที่ประชุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องจดหมายแจ้งด้านความปลอดภัยประจำสัปดาห์ หัวข้อฝึกอบรม ระเบียบข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม

สำหรับการประชุมอย่างไม่เป็นทางการนั้น ก็สามารถวางแผนไว้ล่วงหน้าได้เช่นกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการประชุมอย่างไม่เป็นทางการนี้จะใช้เวลาประชุมที่สั้นและเป็นการพูดถึงเรื่องหรือหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเท่านั้นซึ่งการประชุมด้านความปลอดภัยในระยะสั้นๆ เหล่านี้จะมีประสิทธิภาพอย่างมากในการกล่าวเน้นถึงเรื่องความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับงานใดงานหนึ่งเป็นพิเศษนั่นเอง

การประชุมด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของแผนการด้านความปลอดภัยในบริษัทของคุณ เนื่องจาก :

1. การประชุมด้านความปลอดภัยจะสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักในด้านความปลอดภัยมากขึ้น กล่าวคือ วิธีการอื่นๆ (ที่นอกเหนือจากการประชุมด้านความปลอดภัย) ในการทำให้ข้อความด้านความปลอดภัยถูกสื่อสารออกไปทั่วองค์กรนั้นมักจะถูกมองข้ามหรือละเลยจากพนักงานได้ง่ายมาก แต่เมื่อมีการเปิดโอกาสให้กลุ่มพนักงานได้มาอยู่ด้วยกันเพื่อพูดคุยหารือกันเกี่ยวกับอันตรายต่างๆ ที่พวกเขาได้ประสบพบเจอและการดำเนินการต่างๆ ที่พวกเขาได้ปฏิบัติไปเพื่อกำจัดอันตรายเหล่านั้น ก็จะช่วยให้พนักงานแต่ละคนมีความตระหนักหรือมีสติต่อเรื่องความปลอดภัยได้มากกว่า

2. การประชุมด้านความปลอดภัยจะช่วยให้พนักงานได้เข้ามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง กล่าวคือ การประชุมด้านความปลอดภัยที่เน้นไปที่ “ตัวพนักงานเป็นศูนย์กลาง” หรือคือ การประชุมด้านความปลอดภัยจะต้องการฟีดแบคจากตัวพนักงานเป็นหลักจะได้รับความสนใจ พนักงานมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เพราะการประชุมลักษณะนี้จะทำให้พนักงานได้คิดถึงเรื่องความปลอดภัยและเมื่อพนักงานคิดถึงเรื่องความปลอดภัยแล้วพวกเขาก็จะมีการแสดงออกถึงแนวความคิดและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุและเพื่อลดอันตรายต่างๆ ที่พวกเขามีความคุ้นเคยได้อย่างมากอีกด้วย

3. การประชุมด้านความปลอดภัยจะกระตุ้นให้พนักงานได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ถูกต้องเหมาะสม กล่าวคือ ในการประชุมกลุ่มย่อยนั้นถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะมีการแสดงหรือสาธิตถึงวิธีการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ วิธีการยกสิ่งของอย่างถูกต้อง และระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยอื่นๆ

4. การประชุมด้านความปลอดภัยจะสามารถช่วยกำจัดอันตรายด้านความปลอดภัยต่างๆ ได้ กล่าวคือ การประชุมด้านความปลอดภัยนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้พนักงานได้เห็นถึงอันตรายเล็กๆ น้อยๆ ต่างๆ ก่อนที่อันตรายเหล่านี้จะกลายเป็นปัญหาขนาดใหญ่ขึ้นมา นอกจากนี้ ในการประชุมด้านความปลอดภัยนั้นยังถือเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะพูดคุยหารือกันเกี่ยวกับอันตรายต่างๆ ที่มีอยู่จริงในสภาพแวดล้อมการทำงานแห่งนั้นๆ และอันตรายต่างๆ ที่พนักงานบางส่วนอาจมีความเข้าใจไม่ถูกต้องให้เข้าใจถูกต้องได้

5. การประชุมด้านความปลอดภัยจะทำให้พนักงานได้ทราบถึงกฎระเบียบด้านความปลอดภัยใหม่ๆ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลใหม่ๆ และแนวปฏิบัติในเชิงป้องกันใหม่ๆ กล่าวคือ นอกจากการแนะนำให้พนักงานได้ทราบถึงสิ่งใหม่ๆ ต่างๆ แล้ว การประชุมด้านความปลอดภัยยังถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่จะทำให้พนักงานได้เห็นถึงความสำคัญของระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่มีการใช้มาภายในบริษัทเป็นเวลานานและยังเป็นการช่วยกระตุ้นเตือนให้พนักงานได้ตระหนักถึงเหตุผลของการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยเหล่านั้นด้วย

6. การประชุมด้านความปลอดภัยจะช่วยให้พนักงานได้รับทราบถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับรายละเอียดและสาเหตุของอุบัติเหตุต่างๆ กล่าวคือ การประชุมด้านความปลอดภัยตามรอบการประชุมปกตินั้นจะเป็นช่องทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้พนักงานได้อัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่างๆ ที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานของตัวเองและทราบถึงสิ่งที่จะสามารถดำเนินการได้เกี่ยวกับอันตรายเหล่านั้น นอกจากนี้ การประชุมเช่นนี้ยังช่วยให้บริษัทสามารถรักษาสถิติอุบัติเหตุไว้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำง่ายดายมากยิ่งขึ้นซึ่งสถิตินี้เองจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการติดตามตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ นั่นเอง


สำหรับองค์ประกอบพื้นฐานของการประชุมด้านความปลอดภัยให้สำเร็จได้นั้น ได้แก่ การวางแผน การจัดเตรียม การควบคุมดูแลการประชุม และการจัดทำข้อมูลการประชุมเป็นบันทึกการประชุมหรือเป็นเอกสารบันทึกอื่นๆ

สำหรับแนวทางในการเลือกหัวข้อที่จะนำมาพูดคุยหารือในที่ประชุมด้านความปลอดภัยแต่ละครั้ง เราขอแนะนำให้พิจารณาจาก :

- กฎหมายหรือมาตรฐานความปลอดภัยที่ออกมาใหม่ๆ
- นโยบายและระเบียบปฏิบัติใหม่ๆ ของบริษัท
- การนำอันตรายด้านความปลอดภัยต่างๆ หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น หรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยมาเป็นหัวข้อในการประชุม
- เหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละงานได้
- สอบถามพนักงานว่าพวกเขาอยากให้นำหัวข้อหรือเรื่องใดเข้ามาพูดคุยหารือกันในที่ประชุม ทั้งนี้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการจัดการประชุมด้านความปลอดภัยก็คือช่วงเริ่มต้นของผลัดการทำงานแต่ละผลัด ส่วนสิ่งสำคัญๆ ที่ควรดำเนินการก็คือการเริ่มต้นประชุมที่ตรงเวลา การให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงชื่อ การกล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการประชุมในครั้งนั้นๆ การพิจารณาทบทวนเรื่องเดิมที่ได้จากการประชุมด้านความปลอดภัยที่ผ่านมา การสอบถามหัวข้อวาระการประชุมเพื่อขอรับความคิดเห็นสำหรับการประชุมในครั้งต่อๆ ไปในอนาคต การนำเสนอสื่อหรือข้อมูลต่างๆ ในการประชุมครั้งนั้นๆ (ควรใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น คลิปวิดีโอ เครื่องฉายแผ่นใส สไลด์ หรือเอกสารเพื่อกระตุ้นความสนใจของพนักงาน) ทบทวนหรือให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ตอบคำถาม/แบบทดสอบ และนำเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมในครั้งต่อไป

การประชุมด้านความปลอดภัย นั้นจะช่วยให้พนักงานได้ตระหนักถึงประเด็นต่างๆ ด้านความปลอดภัยมากขึ้น พนักงานของคุณจะได้ทราบว่าความปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องสำคัญและพวกเขานั้นก็สามารถมีส่วนในการช่วยถ่ายทอดแนวคิดเกี่ยวกับความสำคัญของความปลอดภัยดังกล่าวไปให้เพื่อนพนักงานคนอื่นทั่วบริษัทได้รับทราบต่อไปได้

***************************

   
        ที่มา : ชมรมอุตสาหกรรมบางปู : 25/มี.ค./2558
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th