อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
 
     ถาดโลหะกับสารปลอมปน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการศึกษาโดยซื้อถาดโลหะเคลือบสีที่มีลวดลายต่าง ๆ กำลังเป็นที่นิยมใช้ใส่ส้มตำถาดจากร้านจำหน่ายทั่วไป จำนวน 10 ตัวอย่าง มาตรวจวิเคราะห์การละลายออกมาของแคดเมียมและตะกั่วตามวิธีมาตรฐาน พบทุกตัวอย่างมีปริมาณแคดเมียมเกินค่ามาตรฐานกำหนดและพบตะกั่ว 3 ตัวอย่าง แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนด เมื่อนำไปใส่ส้มตำพบการปนเปื้อนของแคดเมียมที่ละลายออกมา แม้การใช้ใบตองรองจะช่วยลดปริมาณการละลายของโลหะได้แต่ต้องปิดถาดให้มิด พร้อมแนะให้ใช้ถาดหรือภาชนะที่ผู้ผลิตระบุว่าใช้กับอาหารได้ (มอก. 835-2531)

นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีรายงานการสำรวจพบถาดโลหะเคลือบสีที่ผู้ประกอบการนิยมนำมาใช้ใส่ส้มตำ เพื่อจำหน่ายมีแคดเมียมละลายออกมาจากผิวภาชนะเกินมาตรฐานมากกว่า 3 เท่า หากสะสมอยู่ในร่างกายมาก ๆ อาจก่อให้เกิดอันตราย โดยพิษของแคดเมียมจะทำให้มีอาการปวดข้อกระดูก กระดูกผุ ไตถูกทำลาย เกิดโรคอิไต-อิไต (โรคกระดูกผุและไตเสีย) องค์กรวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer, IARC) กำหนดว่าแคดเมียมเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ กลุ่มที่ 1 คือมีอันตรายชัดเจน ด้วยเหตุนี้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้เล็งเห็นความสำคัญและไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องดังกล่าว จึงได้ทำการศึกษาโดยการซื้อถาดโลหะเคลือบสีที่มีลวดลายต่าง ๆ ที่นิยมใช้ใส่ส้มตำถาด จากร้านจำหน่ายทั่วไป จำนวน 10 ตัวอย่าง นำมาศึกษา ดังนี้

ขั้นตอนแรกตรวจวิเคราะห์การละลายออกมาของตะกั่วและแคดเมียมตามวิธีมาตรฐานคือ ใส่สารละลายกรดอะซิติก 4% แช่ไว้ 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส แล้วนำสารละลายมาตรวจวิเคราะห์แคดเมียมและตะกั่ว ด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโคปี (Atomic Absorption Spectroscopy, AAS) ผลการศึกษาพบว่า ถาดโลหะเคลือบสีทุกตัวอย่าง ตรวจพบแคดเมียมละลายออกมาลงสู่สารละลายกรดอะซิติก 4% ปริมาณที่พบอยู่ระหว่าง 0.64-5.44 มิลลิกรัม/ลิตร เฉลี่ย 2.66 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 92 (พ.ศ.2531) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 835-2531 ที่กำหนดสำหรับภาชนะสัมผัสอาหารไว้ 0.25 มิลลิกรัม/ลิตร และยังตรวจพบตะกั่ว 3 ตัวอย่าง แต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน (ที่กำหนดไว้ 2.5 มิลลิกรัม/ลิตร)

ขั้นตอนที่สอง จำลองการใช้งานจริง โดยแบ่งถาดโลหะเคลือบสีเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ใส่ส้มตำในถาดโดยตรง กลุ่มที่ 2 รองใบตองปิดทุกส่วนของถาดก่อนใส่ส้มตำ กลุ่มที่ 3 รองใบตองเฉพาะก้นถาดก่อนใส่ส้มตำ วางทิ้งไว้ 3 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นเก็บส้มตำมาตรวจวิเคราะห์ตะกั่วและแคดเมียม ผลตรวจไม่พบตะกั่วในส้มตำทั้ง 3 กลุ่ม สำหรับผลการตรวจวิเคราะห์แคดเมียม กลุ่มที่ 1 ตรวจพบแคดเมียมทุกตัวอย่าง ปริมาณที่พบอยู่ระหว่าง 0.50-1.438 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เฉลี่ย 0.875 มิลลิกรัม/กิโลกรัม กลุ่มที่ 2 ไม่พบแคดเมียมทุกตัวอย่าง และกลุ่มที่ 3 พบแคดเมียม อยู่ระหว่าง 0.002-0.298 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เฉลี่ย 0.127 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

นายแพทย์อภิชัย กล่าวต่ออีกว่า จากข้อมูลการบริโภคส้มตำของคนไทยคิดเฉพาะกลุ่มที่บริโภคส้มตำ พบปริมาณการบริโภคเฉลี่ยสูงสุดในช่วงอายุ 19-35 ปี น้ำหนักตัวเฉลี่ย 58 กิโลกรัม ปริมาณการบริโภคเท่ากับ 76.0 กรัม/คน/วัน นำมาประเมินความเสี่ยงของการได้รับแคดเมียม โดยปริมาณแคดเมียมที่พบในส้มตำจากการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.875 มิลลิกรัม/กิโลกรัม คำนวณได้ว่าได้รับแคดเมียมเท่ากับ 66.5 ไมโครกรัม/คน/วัน

ซึ่งองค์การอนามัยโลกร่วมกับองค์การอาหารโลกกำหนดค่าความปลอดภัยการได้รับแคดเมียม (PTMI) ไว้ คิดเป็น 48.3 ไมโครกรัม/คน/วัน ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบค่าการได้รับแคดเมียมกับค่าความปลอดภัย พบว่า สูงกว่า PTMI 1.4 เท่า สรุปได้ว่าผู้บริโภคส้มตำที่ใส่ในถาดโลหะเคลือบสีโดยตรงที่ ไม่มีใบตองรองมีความเสี่ยงต่อการได้รับแคดเมียม แม้ว่าการปกปิดถาดเพื่อลดการสัมผัสของน้ำส้มตำกับถาดช่วยลดการละลายของแคดเมียมจากสีที่ตกแต่งถาดให้น้อยลงได้บ้าง แต่ควรเลือกใช้ภาชนะที่ปลอดภัย เช่น เลือกใช้ถาดที่ผู้ผลิตระบุว่าใช้กับอาหารได้ เนื่องจากคุณภาพของถาดดังกล่าวจะดีกว่าถาดสำหรับใช้งานทั่วไป เพราะผู้ผลิตต้องใช้วัสดุหรือสีที่ปราศจากตะกั่ว แคดเมียม และสารอันตรายอื่น ๆ

   
        ที่มา : : //
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
 
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th