อยากเรียน จป.วิชาชีพ


 อยากเรียน จป.วิชาชีพครับแต่ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรอะไร มาก่อนเลย อยากทราบรายละเ ** ยดว่าในการอบรมระดับนี้จะต้องผ่านการอบรมระดับอื่นมาก่อนหรือไม่
คุณ :   b ing safety   เมื่อ :   22/5/2550 10:55:12   E-mail :   
 
ความคิดเห็นที่ :
 1
 
 สำหรับการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพนั้น ระบุตามกฎหมายใหม่ต้องจบการศึกษาปริญญาตรีในสาขา

อาชีวอนามัยหรือเกี่ยวข้องค่ะ สำหรับที่จบจากสถาบันที่ได้รับอนุญาตจากกรมฯ จะไม่มีแล้วค่ะ

และสำหรับผู้ที่เคยจบ จป.วิชาชีพ จากสถาบันฯ ตามกฎหมายตัวเก่าก่อนประกาศกฎหมายใหม่นั้น ทั้งที่จบ 180 ชม.

และจบ 192 ชม. ต้องอบรมเพิ่มจากสถาบันที่ได้รับอนุญาตจากกรมฯ เพิ่ม ** ก 42 ชม. ภายใน 5 ปี มิฉะนั้นจะพ้นจากสถานภาพ

การเป็น จป.

ในส่วนของการอบรม จป.วิชาชีพที่ยกเลิกการอบรมจากสถาบันฯแล้วนั้น จะมีในส่วนของการอบรม จป.เทคนิคขั้นสูง

เข้ามาแทนค่ะ เป็น 180 ชม. เช่นเดียวกับ จป.วิชาชีพเดิม และมีเงื่อนไขดังนี้สามารถเป็น จป.เทคนิคขั้นสูงได้ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 50-99 ภายใน 180 วัน

แต่งตั้งลูกจ้างคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง

(หมายเหตุ การมี จป.เทคนิคขั้นสูงในสถานประกอบการ ต้องขึ้นอยู่กับประเภทของสถาน

ประกอบการตามที่กฎหมายประกาศกำหนด)(1) จบปริญญาตรีอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า

(2) จบไม่ต่ำกว่าปวท. ปวส. ปกศ.สูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

(3) จบม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า และได้ทำงานเป็นจป.เทคนิคหรือจป.พื้นฐานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีและผ่านการอบรม

และทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดซึ่งต่างจาก จป.วิชาชีพ ดังนี้ค่ะ

มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ภายใน 180 วัน (ประเภทของสถานประกอบการ 1) การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี

มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 ขึ้นไป ภายใน 180 วัน (ประเภทของสถานประกอบการ 2) การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา

ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสีย หรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิด แปลง

และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่นแต่งตั้งลูกจ้างคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ อย่างน้อย 1 คน

(1) จบปริญญาตรีอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า

(2) จบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และได้ทำงานเป็นจป.เทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมและทดสอบ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง

(3) เป็นหรือเคยเป็นจป.วิชาชีพตามกฎหมายเดิม และผ่านการอบรมเพิ่มและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี

ประกาศกำหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ภายใน 5 ปี

ขอบคุณค่ะสอบถามเพิ่มเติม 038 920088 ต่อ 414-418

  คุณ :   ศศิธร ก.  เมื่อ :   22/5/2550 10:56:15  E-mail :   
 
ความคิดเห็นที่ :
 2
 
 หมายถึง ต้องรอ 5 ปี เลยเหรอครับ ถ้าไม่ไปเรียนโดยตรง
  คุณ :     เมื่อ :   22/5/2550 12:22:08  E-mail :   
 
ความคิดเห็นที่ :
 3
 
 ที่ให้รอ 5 ปี หมายถึง ผู้ที่มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี หรือ ปวส. หรือคุณสมับัติของท่านไม่เข้า ข่าย ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 (จบ ป.ตรี หรือ ปวส. ปวท)


ก็ต้องมีประสบการณ์ทำงานเป็น จป.เทคนิค (หรือ จป.พื้นฐานเดิม) 5 ปี แล้วมาเรียนหลักสูตร จป.เทคนิคขั้นสูงครับจึงและให้นายจ้างแต่งตั้งเป็น จป.เทคนิคขั้นสูงครับ

ก็ต้องมีประสบการณ์ทำงานเป็น จป.เทคนิค (หรือ จป.พื้นฐานเดิม) 5 ปี แล้วมาเรียนหลักสูตร จป.เทคนิคขั้นสูงครับ

จึงและให้นายจ้างแต่งตั้งเป็น จป.เทคนิคขั้นสูงครับ
  คุณ :   จป.รองาน  เมื่อ :   22/5/2550 13:15:02  E-mail :   
 
ความคิดเห็นที่ :
 4
 
 แล้วถ้า จป. ที่ จบ จป. 180 ชั่วโมงมา เรียน 42 ชั่วโมงเพิ่มได้ไหม อ่ะ
  คุณ :   HR อยากรู้  เมื่อ :   22/5/2550 15:38:52  E-mail :   
 
ความคิดเห็นที่ :
 5
 
 สำหรับ จป.180 ชั่วโมงที่ไม่ได้เรียนต่อ ** ก 12 ชั่วโมง ไม่มีสิทธิ์เรียน ต่อ 42 ชั่วโมงครับ ถามว่าแล้วต้องทำอย่างไร ตอบไม่ได้ครับ ลองโทรไปถามที่ สถาบันความปลอดภัยในการทำงานดูนะครับ

ไม่แน่ใจว่าเค้าจะถือว่าท่านละเลยหน้าที่ของ จป. หรือเปล่าที่ไม่เรียนเพิ่ม ** ก 12 ชั่วโมง
  คุณ :   สมเดช  เมื่อ :   22/5/2550 16:50:04  E-mail :   
 
ความคิดเห็นที่ :
 6
 
 
 สรุปสาระสำคัญของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน พ.ศ.2549 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549)

ในส่วนที่เกี่ยวกับบุคลากรและหน่วยงานด้านความปลอดภัย

http://www.npc-se.co.th/pdf/newlaw.pdf


  คุณ :   mr.sande  เมื่อ :   23/5/2550 14:01:31  E-mail :    mr.sande@npc-se.co.th
 
ความคิดเห็นที่ :
 7
 
 อยากเรียน จป วิชาชีพค่ะ แต่ว่าจบ มาทางด้าน บริหาร บัญชี เรียนได้ไหมค่ะ
  คุณ :     เมื่อ :   10/9/2552 11:20:14  E-mail :   
 
ความคิดเห็นที่ :
 8
 
 อยากเรียน จป วิชาชีพค่ะ แต่ว่าจบ มาทางด้าน บริหาร การจัดการทั่วไป เรียนได้ไหมค่ะ ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรอะไร มาก่อนเลย แล้วต้องไปเรียนที่ไหนค่ะ
  คุณ :     เมื่อ :   23/9/2552 0:49:41  E-mail :   
 
ความคิดเห็นที่ :
 9
 
 อยากเรียน จป วิชาชีพครับ แต่เรียนจบ บริหารธุระกิจ การจัดการอุตสาหกรรม ตอนนี้ทำงานอยู่ฝ่าย Production 4 ปีครับ ที่สมุทรปราการ เรียนได้ไหมครับ แล้วจะต้องเรียนที่ไหน ติดต่อที่ไหนได้บ้างครับ
  คุณ :   kong  เมื่อ :   30/9/2552 13:14:49  E-mail :    kong_aei@hotmail.com.
 
ความคิดเห็นที่ :
 10
 
 ม.ราชฎัฏราชนครินทร์เปิดสอนสาขาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยชีวอนามัย 2ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์ 800-20.30น.จบแล้วได้วุฒิ วิทยาศาสตร์บันฑิต จปวิชาชีพ ทันที ค่าเรียนเทอมละ9000 ด่วน รับจำนวนจำกัด สนใจติดต่อ0897900818-0868399097
  คุณ :   เรียนจปวิชาชีพ ที่ระยอง ด่วนรับจำกัด  เมื่อ :   1/10/2552 10:22:48  E-mail :   
 
ความคิดเห็นที่ :
 11
 
 ม.ราชฎัฏราชนครินทร์เปิดสอนสาขาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยชีวอนามัย 2ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์ 800-20.30น.จบแล้วได้วุฒิ วิทยาศาสตร์บันฑิต เป็น จปวิชาชีพ ทันที ค่าเรียนเทอมละ9000 ด่วน รับจำนวนจำกัด สนใจติดต่อ0897900818-0868399097
  คุณ :   เรียนจปวิชาชีพ ที่ระยอง ด่วนรับจำกัด  เมื่อ :   1/10/2552 10:26:56  E-mail :   
 
ความคิดเห็นที่ :
 12
 
 ม.ราชฎัฏราชนครินทร์ ศูนย์ระยองวัดป่าประดู่ เปิดสอนสาขาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยชีวอนามัย จบแล้วได้วุฒิ วิทยาศาสตร์บันฑิต จปวิชาชีพ ทันที ด่วน รับจำนวนจำกัด สนใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา ศูนย์ระยองวัดป่าประดู่ รับผู้จบ ปวส. หรือปริญญาตรี สามารถเทียบหน่วยกิต ได้ จะรับผู้สนใจ 30 ท่าน โดยการลงชื่อ - นามสกุล และเบอร์โทรที่ติดต่อได้ เน้นเฉพาะผู้ที่ต้องการเรียนจริงๆ
จป.วิชาชีพและผู้ที่สนใจ หากต้องการเรียนต่อ วทบ.ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯต่อเนื่อง หลักสูตร 2 ปี เรียน วันเสาร์ เวลา 17.00 - 20.30 น.และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 20.30 แจ้งความจำนงได้ ในกระทู้ ส่งชื่อ-นามสกุลเบอร์โทรติดต่อ และวุฒิการศึกษา เปิดเรียน ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2552 นี้
หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี เรียน 130 หน่วยกิต
- ปริญญาตรี เทียบได้ 36 หน่วยกิต
- ปวส. เทียบได้ 18 หน่วยกิต
- ค่าใช้จ่ายประมาณเทอมละ 9,000 บาท
ติดต่อ 0897900818-0868399097
  คุณ :   จประยอง  เมื่อ :   1/10/2552 11:29:41  E-mail :    jopor@hotmail.com
 
ความคิดเห็นที่ :
 13
 
 ผมจะจบ ปวส.บัญชี รับใบประกาศ ประมาณเดือน มี.ค.-เม.ย.นี้ครับ ผมอยากเรียนมากๆๆครับ และอยากเป็น จป.
ผมจะสามารถสมัครทันไหมครับ แล้วผมจบ ปวส.บัญชีอย่างนี้มาแล้วผมต้องอบรมอะไรบ้างครับที่จะสามารถทำงานสายนี้ควบกับการเรียนไปด้วยเลยครับ จะได้มีประสบการณ์การทำงานครับ ปัจจุบันทำงานด้านเอกสารอยู่ครับ รบกวนพี่ๆๆแนะนำเด็กบ้านนอกคนนี้ด้วยครับ
ปล.แอดมาตอบผมตาม e-mail จะเป็นพระคุณอย่างมากครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
  คุณ :   เด็กบ้านนอก  เมื่อ :   19/11/2552 15:06:19  E-mail :    wwwpcr@hotmail.com
 
ความคิดเห็นที่ :
 14
 
 จป. วิชาชีพ ตามกฎหมายใหม่ต้องจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย(4ปี) จากภาคอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะ ซึ่งเปิดสอนในหลายมหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยเปิดและปิด มหิดลก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะคะ อยากให้มาเป็นลูกพระบิดากันเยอะๆค่ะ
  คุณ :   PHMU  เมื่อ :   1/2/2553 18:22:33  E-mail :    PHMU@hotmail.com
 
ความคิดเห็นที่ :
 15
 
 เรียนจบ ปวส.สาขาคอมฯมาอยากเรียน จป มากเลยค่ะต้องยังงัยบ้างค่ะ และช่วยแนะนำที่เรียนให้ด้วย ตอบกลับทาง mail ด้วยค่ะ]
  คุณ :   noonok  เมื่อ :   3/3/2553 11:50:54  E-mail :    noknoi_496@hotmail.com
 
ความคิดเห็นที่ :
 16
 
 มสธ ก็มีเปิดคับได้รับการรับรองเช่นกัน แต่จบยากกว่ามหาลัยอื่นแน่นอนคับแต่ถ้าจปมารับรองมีคุณภาพแน่นอน
  คุณ :   pppppppppppppppppppppppppppppp  เมื่อ :   14/3/2553 12:31:37  E-mail :    pp@hotmail.com
 
ความคิดเห็นที่ :
 17
 
 จบวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแล้วทำงานด้าน จป ได้ไหมคะ หรือว่าสามารถไปอบรมอะไรเพิ่มได้บ้าง
  คุณ :   เด็กสิ่งแวดล้อม  เมื่อ :   29/1/2554 12:00:57  E-mail :    pat_aq@hotmail.com
 
ความคิดเห็นที่ :
 18
 
 จบสาธารณสุขศาสตร์ แต่อยากทำงานเกี่ยวกับ จป. ได้หรือเปล่า และก็อยากเรียนต่อเกี่ยวกับ จป.จะเรียนต่อได้ที่ไหนบ้างค่ะ
  คุณ :   เด็กสา-สุข  เมื่อ :   30/3/2554 10:31:50  E-mail :    ่joy_san02@hotmail.com
 
ความคิดเห็นที่ :
 19
 
 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก็มีเรียนจป. เสาร์-อาทิตย์
เทียบโอนหลักสูตรได้ สนใจดูที่เวปไซต์ www.bsru.ac.th จ้า
  คุณ :     เมื่อ :   9/5/2554 14:45:12  E-mail :   
 
ความคิดเห็นที่ :
 20
 
 เรียน จป.....กันที่...ม.ราชฎัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา เปิดสอนสาขาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยชีวอนามัย สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 2 ต.ค. 54*** นี้นะ เพื่อนๆ มาสมัครกันแยะๆนะ อยากเรียนมากๆ จ้า
เรียน ภาค เสาร์ - อาทิตย์ จ้าๆๆๆๆๆๆๆ
หลักสูตร 4 ปี จ้า สนใจมาเรียนเป็นเพื่อนกันนะ ถามได้จ้า...0805700472
  คุณ :   ปุ้ย  เมื่อ :   9/24/2011 3:01:46 PM  E-mail :    pui_20270@hotmail.com
 
ความคิดเห็นที่ :
 21
 
 ม.ราชฎัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา เปิดสอนสาขาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยชีวอนามัย ****ไปสมัครแล้ว อาจารย์ บอกว่า ให้มาสมัครใหม่ในเทอม 1 ปี 2555 เพราะว่า นักเรียนไม่ถึง 20 เซ็งอะๆๆๆๆๆๆๆ เพื่อนๆ มีที่เรียนเสา ทิต ที่ใดื บอกบ้างค่ะ 0805700472
  คุณ :   ปุ้ย  เมื่อ :   10/1/2011 9:13:18 AM  E-mail :    pui_20270@hotmail.com
 
ความคิดเห็นที่ :
 22
 
 จบวิศวสิ่งแวดล้อมแร้วอยากได้ จป.วิชาชีพ ต้องเรียนต่อยังงัยคะ ขอแบบที่ไม่ต้องไปเรียน .ตรีใหม่อ่ะค่ะ
  คุณ :   oooo  เมื่อ :   4/2/2012 12:39:27 PM  E-mail :   
 
ความคิดเห็นที่ :
 23
 
 ที่มหาลัยเอเชียอาคเนย์ แถวๆหนองแขม เป็นวิศวกรรมความปลอดภัย
  คุณ :   จป.ชลบุรี  เมื่อ :   6/13/2012 4:28:27 PM  E-mail :    pee_naja@hotmail.com
 
ความคิดเห็นที่ :
 24
 
 ใครที่สนใจที่จะเรียนจป ผมแนะนำที่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัยเพราะเราจะได้ทังอาชีวอนามัยและวิศวกรรมรวมกันใช้เวลาเรียนทั้งหมด4ปีจบมาเป็นจปดดยตรง และสามารถที่จะ ** ้กองทุนได้นะครัฟ ผมพึ่งจะเรียนจบเมื่อเมษานี้เองตอนเน้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยแล้วเงินดีนะครัฟ18000+แล้วครัฟ
  คุณ :   จป.เอเชีย  เมื่อ :   6/26/2012 3:43:33 PM  E-mail :    golf_jg@hotmail.com
 
ความคิดเห็นที่ :
 25
 
 อยากเรียน จป.มากพี่คนไหนพอจะรู้ว่ามีเปิดสอนที่ไหนช่วยบอกด้วย ภาคตะวันออกนะ
  คุณ :   เม  เมื่อ :   8/10/2012 5:28:05 PM  E-mail :    maycy11@msn.com
 
ความคิดเห็นที่ :
 26
 
 http://www.pandoracharmsol.com pandora bracelet charms
http://www.boutiqueuggofr.com Boutique Ugg
http://www.boutiquemonclerofr.com Doudoune Moncler Pas Cher
http://www.nikeschuhegev.biz nike air schuhe herren
http://www.doudounemonclerolfr.com Doudoune Femme Pas Cher
http://www.sortiedemagasinnike.com chaussure basket homme
http://www.uggonlinestoreofficialo.us Ugg Classic Tall
http://www.longchampols.com longchamp bags on sale
http://www.nikeshoesdiscountos.us nike shoes
http://www.canadagoosecasaleo.com Canada Goose Womens Coats
http://retro23onsaleso.biz new jordan releases
http://www.canadagoosecasaleo.com Canada Goose Official Site
http://www.uknikeol.net nike air max running shoes
http://canadagoosewsaleo.com Canada Goose Outlet
http://www.canadaegooseoutlet.com canada goose jacket outlet
http://www.okoutletsun.top Oakley Sunglasses Cheap
http://www.airforcepaschero.com air force one pas cher
http://www.adidasneakersaleo.us adidas outlet
http://www.boutiqueuggofr.com Ugg Button
http://www.aj23backd.us hyperdunk 2014
http://www.boutiquemonclerofr.com Doudoune Femme Pas Cher
http://www.tnpaschernike.com nike tn pas cher
http://zulurunner.com nike sb stefan janoski
http://www.newnikeairmaxos.us womens nike air max
http://tomsshoeswomenol.us Toms Shoes For Women
http://www.uggonlinestoreofficialo.us Chestnut Ugg Boots
http://www.itmksale.org portafoglio michael kors
http://www.storenikesfr.org chaussure Nike homme
http://www.nikebotystore.com Boty Nike Air
http://www.coachstoreoutleto.us coach factory outlet online
http://www.nikechaussurespaschero.com nike air
http://www.adidasshoesdiscountos.us adidas store
http://www.itnikene.com scarpe nike
http://www.uggpascherofr.com Uggs Pas Cher Soldes
http://www.pandoraoutletofficialstore.com Pandora Beads And Charms
http://www.nikeairmaxcheapol.us Nike Air Max 90
http://www.pandorauoutlet.com pandora online
http://www.polostoreoutletol.com Cheap Stone Island Jackets
http://www.raybanolstore.us Ray ban sale online
http://www.mksbagsaleol.com Michael Kors
http://www.boutiqueuggofr.com Bottes Ugg Pas Cher
http://www.officialnikefreeoutletstore.us nike free
http://www.christianlouboutinofficialoutletstore.com cheap christian louboutin
http://www.officialvansoutletstore.us vans shoe store
http://www.monclerepaschero.com Veste Moncler Femme
http://www.gooseaoutletstore.com canada goose online store
http://www.pandoraoutletofficialstore.com Pandora Official Website
http://nikestorejordanos.us nike jordan shoes
http://www.topsneakersol.com Nike Factory Store
http://www.pandoranoutlet.com Negozi Pandora
http://www.doudounemonclerolfr.com Doudoune Moncler Solde
http://www.bootuggeoutlet.us Womens Ugg Boots
http://www.polostoreoutletol.com Stone Island Outlet
http://nikeoutletstoreol.us Nike Store
http://www.christianlouboutinofficialoutletstore.com christian louboutin outlet
http://www.coachfactorystoreol.us Coach Bags On Sale
http://www.uggoloutle.us ugg clearance
http://www.canadagoosecoatol.com Canada Goose Outlet Store
http://www.bootuggeoutlet.us Ugg Boots On Clearance
http://pandoraocharms.us pandora jewelry store
http://www.adnmdsaleol.top Adidas Shoes Discount Marketplace
http://www.chaussuresnikeofr.biz nike chaussures
http://www.officialnfloutletstore.us nfl store
http://www.canadaegooseoutlet.com canada goose sale online
http://www.esnikesol.org zapatillas running
http://www.topsneakersol.com Sneakers Nike
http://www.uggoloutle.us sheepskin uggs
http://www.retrojordansol.us Jordan Future
http://www.topsneakersol.com Air Huarache
http://www.esadidasol.com zapatilla adidas
http://www.aj23backd.us Lebron 13
http://www.monclerjacketol.com moncler jacket sale
http://monclerofficialoutletstore.com moncler girls
http://www.canadagoosejacketol.com canada goose jackets on sale
http://airjordan23retrosoutlet.com Jordan Sneakers For Sale
http://2016womentomsshoes.us toms shoes outlet
http://www.ukadshoes.com adidas outlet stores online
http://www.zapatosdenikesp.biz Nike Zapatos
http://www.snowbootso2017.us ugg outlet online
http://www.nikeshoessalees.com zapatillas nike baratas
http://www.nikeair-maxoutletstore.us Air Max 90
http://www.conversesalestore.us converse store
http://www.hoganoutletoscarpe.com Uomo Hogan
http://ugglongbooto.us ugg boots outlet online
http://www.monclerstoreofficialoutlet.com Moncler Store
http://www.monclerstoreofficialoutlet.com Moncler Jacket Womens
http://www.monclerepaschero.com Doudoune Moncler Pas Cher
http://www.nikebotystore.com běžecké boty nike
http://www.pandoracharmsol.com new pandora charms
http://www.aj23chaussure.com air jordan
http://lebrons11sale.us newest lebron shoes
http://www.pandorauoutlet.com pandora outlet store
http://www.2017hoganoutlet.com hogan scontate
http://www.denikestoreol.com nike damenschuhe
http://www.boutiquemonclerofr.com Moncler Soldes
http://www.nikeolno.org nike joggesko
http://monclerofficialoutletstore.com moncler coats for women
http://www.uggolcleance.us cheap uggs for women
http://www.addaskorse.com adidas kläder
http://nikeshoefactoryo.us cheap nike air max
http://www.nikeairmaxcheapol.us Nike Air Max Cheap
http://www.nikechaussuresmagasinfr.com chaussures nike pas cher
http://www.ugbootsaleol.us uggs outlet
http://www.monclerepaschero.com Veste Moncler Pas Cher
http://www.sheepskinuggsaleo.us Sheepskin Ugg Boots
http://www.jordanstoreoutleto.us Jordan Store
http://www.uggmtoutlet.us Uggs Outlet Store
http://www.xtend.biz nike schuhe günstig
http://zulurunner.com chaussures de foot pas cher
http://www.officialreligionoutlet.com religion store
http://www.reebokol.us reebok running shoes
http://www.pandoraofficialoutletstore.com pandora charm bracelet sale
http://www.nikeschoenentekoopo.biz Jordan Schoenen
http://www.uggpaschero.com Ugg Pas Cher Femme
http://www.2017hoganoutlet.com hogan rebel donna
http://www.tomsoutletol.us Toms Outlet Online
http://ugglongbooto.us uggs for cheap
http://www.officialnikefreeoutletstore.us cheap air max outlet
http://www.officialoutletmonclerstore.com Moncler Outlet Online
http://www.borlettoweb.com nike sportschuhe
http://www.uggshortbootol.us ugg boots cheap
http://www.gooseaoutletstore.com canada goose jackets for women
http://www.bootoutletpascher.com Botte Ugg Femme
http://www.uggonlinestoreofficialo.us Original Ugg Boots
http://www.monclerstoreofficialoutlet.com Moncler Sale
http://www.longchampols.com longchamp tote bag
http://www.bootsaleo2017.us Ugg boots Sale
http://www.uggefactoryo.us ugg boots for women
http://www.uggpaschero.com Ugg Grise Pas Cher
http://www.jordanshoesolg.us Air Jordan Release Date
http://www.nikefactorystoreos.biz nike sneakers
http://www.raybaoutletsol.us ray ban wayfarer eyeglasses
http://www.mkolstore.us michael kors bags outlet
http://christianlouboutinfrsale.com louboutin heels
http://www.uggpaschero.com Soldes Ugg
http://www.moncleroutletol.com moncler outlet
http://www.teflalumni.com retro jordans for cheap
http://www.tomsonsaleo.online toms sale
http://www.officialreligionoutlet.com tru religion jeans
http://www.canadagoosecoatol.com Canada Goose Outlet
http://www.okoutletsun.top Oakley Outlet
http://www.pandoranoutlet.com Anelli Pandora
http://abercrombiespstore.us abercrombie and fitch store
http://www.uggoloutle.us australia uggs outlet
http://www.bootcentreol.us cheap uggs
http://www.mksbagsaleol.com Michael Kors handbag discount
http://www.uggshortbootol.us uggs for women
http://www.bootcentreol.us ugg boots classic
http://www.frmksale.biz sac a main michael kors
http://www.pandoraoutleto.com pandora beads
http://www.xtend.biz nike sportschuhe damen
http://www.nikebotystore.com nike boty dámské
http://www.canadagoosecasaleo.com Canada Goose Sale Outlet
http://fitflopofficialoutlet.com fitflops sale uk
http://www.airmax95os.us Nike Online Store
http://www.nikebutikdk.com billige nike sko
http://www.botasdefutboldesalida.com botas de futbol
http://www.nikehuaracheos.us huarache sneakers
http://www.nuovoscarpehoganoutlet.com scarpe hogan outlet
http://www.frcoachol.com sac coach soldes
http://www.nikeairmaxcheapol.us Nike Black Friday
http://www.canadagoosejacketol.com canada goose coats
http://cheapmichaelkorsbags2016.com Cheap Michael Kors
http://www.23isback.us 23 is back
http://www.mksbagsaleol.com Michael Kors handbag on sale
http://www.yeezyadol.us new yeezy shoes
http://www.pandoranoutlet.com Orecchini Pandora
http://www.23isback.us Air Jordan News
http://www.nikesoccerbootoutlet.com Soccer Boots Outlet nike
http://www.uggmtoutlet.us ugg factory outlet
http://www.oakleyosgoggles.us oakley sunglasses clearance
http://www.timberlandse.com Timberland skor
http://www.michaelkorsbagsale2016.com michael kors handbags on sale
http://www.nikesoccerbootstore.us nike mercurial soccer cleats
http://www.aj23chaussure.com nike air jordan pas cher
http://www.jordans11retros.us Nike Air Jordan 11
http://www.pradabagsaleo.com prada outlet
http://www.bootuggeoutlet.us Ugg Outlet Online Store
http://www.uggpascherofr.com Ugg Homme Pas cher
http://www.nikeshoessalefr.com Chaussure Nike Pas Cher
http://www.pandoraoutleto.com pandora rings
http://www.bootoutletpascher.com Ugg Femme Pas Cher
http://www.bootcentreol.us cheap real uggs
http://www.sheepskinuggsaleo.us ugg store
http://www.nhlofficialoutletstore.us official NHL jerseys
http://www.canadagoosecasaleo.com Canada Goose Coats For Men
http://www.uggpascherofr.com Ugg Noir Pas Cher
http://www.nlnikestore.com goedkope nike air max
http://www.doudounemonclerolfr.com Doudoune Moncler Site Officiel
http://www.bootoutletpascher.com Bottes Ugg Femme Pas Cher
http://www.schoenadnl.com adidas schoenen
http://www.tiendabotasdefutbolnike.com zapatos de futbol nike
1207Sjcg
  คุณ :   Sjcg123  เมื่อ :   12/7/2016 1:28:48 PM  E-mail :    jay452996847@gmail.com
 
 
 
 
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่   ตัวพิมพ์เล็ก   ตัวเลข
  กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
สามารถใส่รูปได้เฉพาะ VIP MEMBER เท่านั้น เข้าระบบกรุณา Login เพื่อใช้สิทธิ์
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายขายและการตลาด : โทร. 0 3897 7700  โทรสาร. 0 3897 7701  อีเมล์. sales@npc-se.co.th
www.npc-se.co.th