อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  สอบถาม ข้อบังคับสภาวิชาชีพ


 สอบถาม ตาม "ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๗" สำหรับสถานประกอบการ
จะต้องตรวจสอบว่าเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้อย่างไร
ในกฎหมายไม่ได้ระบุเกณฑ์ เช่นจัดเก็บสารอันตรายปริมาณเท่าไร ผู้ควบคุมถึงต้องมีใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น
คุณ :   khanitta   เมื่อ :   7/14/2015 1:32:44 PM   E-mail :   zunagoka@gmial.com
 
ความคิดเห็นที่ :
 1
 
 ตอนนี้ยังไม่มีประกาศเกี่ยวกับประเภทของสถานประกอบการที่เข้าข่ายนะครับ ต้องรอทางสภาออกรายละเ ** ยดเกณฑ์มาก่อนครับ
  คุณ :   Jakkarin  เมื่อ :   7/20/2015 1:22:35 PM  E-mail :    Jakkarin.N@npc-se.co.th
 
ความคิดเห็นที่ :
 2
 
 ตอนนี้ยังไม่มีประกาศเกี่ยวกับประเภทของสถานประกอบการที่เข้าข่ายนะครับ ต้องรอทางสภาออกรายละเ ** ยดเกณฑ์มาก่อนครับ
  คุณ :   Jakkarin  เมื่อ :   7/20/2015 1:22:35 PM  E-mail :    Jakkarin.N@npc-se.co.th
 
ความคิดเห็นที่ :
 3
 
 ตามความเห็นผมคิดว่า
การผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย ต้องมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตรายเป็นผู้รับผิดชอบ (ตามข้อ 7)

ซึ่งโรงงานที่มีกิจกรรมดังนี้

ข้อ ๕ ลักษณะของงานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตรายมีดังนี้

(๑) งานวิเคราะห์ตรวจสอบ ได้แก่ การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ การศึกษาค้นคว้าการวิจัยข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัย ในสาขาการผลิตการควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย

(๒) งานออกแบบและการควบคุม ได้แก่ การออกแบบและการควบคุมการใช้สารเคมีอันตราย พร้อมทั้งการวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสม ให้ถูกต้องและปลอดภัย

(๓) งานอำนวยการ ได้แก่ การดูแลการจัดการสารเคมีอันตรายตาม (๑) และ (๒)

(๔) งานให้คำปรึกษา ได้แก่ การให้คำแนะนำ การให้ข้อมูล การตรวจวินิจฉัย และการรับรองการจัดการสารเคมีอันตรายตาม (๑) (๒) และ (๓)ข้อ ๖ ประเภทของงานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตรายมีดังนี้

(๑) การผลิต การใช้ การแปรรูป การบรรจุ การเก็บรักษา การบำบัด การขจัด หรือการปลดปล่อยสารเคมีอันตราย

(๒) การวิเคราะห์ การวิจัย การทดสอบ และการตรวจสอบสารเคมีอันตราย

(๓) การนำเข้า การส่งออก การขนส่ง การขนถ่ายและการจัดการสารเคมีอันตรายและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีสารเคมีอันตรายเป็นส่วนผสม

(๔) การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยทางเคมีของห้องปฏิบัติการ ยานพาหนะและบรรจุภัณฑ์ ตาม (๑) (๒) และ (๓)
  คุณ :   ผ่านมา  เมื่อ :   8/3/2015 2:01:25 PM  E-mail :   
 
 
 
 
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่    ตัวเลข
  กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
สามารถใส่รูปได้เฉพาะ VIP MEMBER เท่านั้น เข้าระบบกรุณา Login เพื่อใช้สิทธิ์
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th