อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ NPC S&E ประชาสัมพันธ์/สมัครงาน คลังความรู้ บริการที่ปรึกษาฯ แบบสอบถาม    
 
 
 
 
  รอกโซ่ และรอกโยก เข้าข่ายเป็นปั้นจั่นตามคำนิยามกฎหมายหรือไม่


 รอกโซ่ และรอกโยก เข้าข่ายเป็นปั้นจั่น ตามคำนิยามของกฎหมายกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2552 หรือไม่คะ เพราะคำนิยามกฎหมายระบุว่า
“ปั้นจั่น” หมายความว่า เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายสิ่งของ
เหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ และให้หมายความรวมถึงเครื่องจักรประเภทรอก
ที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งด้วย
คุณ :   Thanomsri   เมื่อ :   10/14/2015 2:11:38 PM   E-mail :   thanomsri@thai-rotary.com
 
ความคิดเห็นที่ :
 1
 
 ไม่เข้าข่ายครับ เพราะรอกโซ่ที่กล่าวไม่ได้ทำงานด้วยเครื่องจักรกล ไฟฟ้า ลม

ต้องดูนิยามให้ดีครับ...กม. บอกว่าเครื่องจักรประเภทรอกครับ ไม่ใช่รอกโซ่ หรือรอกโยกครับ
  คุณ :   jiradech  เมื่อ :   10/14/2015 4:23:59 PM  E-mail :   
 
ความคิดเห็นที่ :
 2
 
 เกี่ยวข้องครับ แต่ไม่ทั้งหมด เนื่องจากการทำงานยกที่ใช้ปั่นจั่นชนิดอยู่กับที่ และเคลื่อนที่มีโอกาสที่ต้องใช้ รอกโซ่ และรอกโยก หรือ สลิงชนิดอื่นๆ เป็นต้น ในการปฎิบัติงานดังนั้นควรอย่างยิ่งในการตรวจสอบตามที่วิศวกรกำหนด
ทั้งนี้ต้องอ้างถึงประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การใช้เชือก ลวดสลิง และรอก พ.ศ. ๒๕๕๓
  คุณ :   Armament  เมื่อ :   10/15/2015 11:35:09 AM  E-mail :   
 
ความคิดเห็นที่ :
 3
 
 รอกโซ่ และรอกโยก ไม่เข้าข่ายปั้นจั่น เพราะการยกโดยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้ใช้ "เครื่องจักร" เป็นต้นกำลัง
เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานควรปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (หรือ กฎกระทรวงก่อสร้าง หมวด 9 เชือก ลวดสลิง และรอก)
  คุณ :   จป.หัวหมอ  เมื่อ :   10/20/2015 11:34:51 AM  E-mail :   
 
ความคิดเห็นที่ :
 4
 
 ถ้าอยากเคลืยร์ รองไปหาข้อหารือทางกฎหมายที่เค้าตอบกัน
หรือไม่ก็ไปอบรมเป็นวิทยากรปั่นจั่นนะครับ
จะได้เข้าใจ ขอให้ทุกคนควบคุมทำงานให้พนักงานอยู่ในสภาพการทำงานที่ปลอดภัย
  คุณ :   Armament  เมื่อ :   11/17/2015 9:22:11 AM  E-mail :   
 
ความคิดเห็นที่ :
 5
 
 ผม อยากแชร์ประเด็นนี้เหมือนกันครับ เนื่องจากทางบริษัทที่ผมทำงานอยู่ ก็เคลือบแคลงสงสัยประเด็นนี้เหมือนกัน จึงมีหน่วยงานตรวจสอบอุปกรณ์ยก ทำหนังสือหารือไปที่ สำนักความปลอดภัย และได้คำตอบมาว่า ให้ดำเนินการแบบเดียวกันกับปั้นจั่น ตอบโดย คุณกาญจนา ทำให้ผมยิ่งไม่เข้าใจว่า เอาหลักการอะไรมาพิจารณาว่า รอกสาวมือ กับรอกโยกเป็นปั้นจั่น แล้วะจะใช้ ปจ อะไร ค่าใช้จ่ายในการตรวจทดสอบและรับรองผลการทดสอบ แพงกว่าซื้อใหม่เสีย ** ก
อยากให้เรื่องนี้ไปถึงหูผู้มีอำนาจ และผู้ที่เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี ช่วยพิจารณาสรุปให้มันชัดเจน ด้วยทีเถอะครับ
  คุณ :   Songrach R.  เมื่อ :   11/20/2015 4:10:39 PM  E-mail :   
 
ความคิดเห็นที่ :
 6
 
 รอกเป็นปั้นจั่นตามกฎหมายที่กล่าวมาครับ แต่จะใช้บังคับเฉพาะกับรอกที่มีพิกัดการยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไปเท่านั้น ส่วนลอกที่มีพิกัดการยกไม่ถึง ก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายในเรื่องนี้ ไม่ต้องมีการอบรมผู้ควบคุม ผู้บังคับ ปั้นจั่น ซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจนใน ข้อ 3. ของ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554
  คุณ :   ทค.เอก  เมื่อ :   12/3/2015 3:22:00 PM  E-mail :    wirasak@thaikobe.com
 
ความคิดเห็นที่ :
 7
 
 รอโซ่ที่ใช้แรงคนไม่น่าจะเป็นปั้นจั่น แต่รอกโซ่ที่ใช้ไฟฟ้าแน่นอนครับจัดเป็นปั้นจั่นแน่นอนคระบ
  คุณ :   Thanakrit S.  เมื่อ :   1/6/2016 1:21:20 PM  E-mail :    thanakrit_s@qtec.co.th
 
ความคิดเห็นที่ :
 8
 
 รอโซ่ที่ใช้แรงคนไม่น่าจะเป็นปั้นจั่น แต่รอกโซ่ที่ใช้ไฟฟ้าแน่นอนครับจัดเป็นปั้นจั่นแน่นอนคระบ
  คุณ :   Thanakrit S.  เมื่อ :   1/6/2016 1:21:23 PM  E-mail :    thanakrit_s@qtec.co.th
 
ความคิดเห็นที่ :
 9
 
  ไม่ว่าจะเป็นรอกใช้พลังงานจากอะไรก็ถือเป็นเป็นปั้นจั่นทั้งสิ้น แต่จะอยู่ในบังคับที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้หรือไม่ ดูที่พิกัดการยกตั้งแต่ 1 ตัน ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว
***ดูจากคำจำกัดความในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.2552
"ข้อ 2. เครื่องจักร หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้น สำหรับก่อกำเนิดพลังงาน เปลี่ยนหรือแปลงสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกำลังน้ำ ไอน้ำ เชื้อเพลิง ลม ก๊าซ ไฟฟ้า พลังงานอื่น และหมายรวมถึง เครื่องอุปกรณ์ ล้อตุนกำลัง รอก สายพาน เพลา เฟือง หรือสิ่งอื่นที่สำพันธ์กัน รวมทั้งเครื่องมือกล"
"ปั้นจั่น หมายความว่า เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ และให้หมายรวมถึงเครื่องจักร ประเภทรอก ที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งด้วย"

***เครื่องจักรประเภทรอก คำว่าเครื่องจักรสำหรับรอกนี้ อยู่ในประเภทที่ใช้พลังงานอื่น ซึ่งหมายถึงพลังงานจากคนก็ได้ ครับ
  คุณ :   ทค.เอก  เมื่อ :   1/15/2016 11:25:49 AM  E-mail :    wirasak@thaikobe.com
 
ความคิดเห็นที่ :
 10
 
 http://www.jordanshoes.uk
http://www.adidasneo.us.com
http://www.longchamphandbags.us.org
http://www.charmspandora.in.net
http://www.nhljerseys.us.org
http://www.kobe-shoes.us.com
http://www.outlettimberland.us.org
http://www.adidasstansmith.uk
http://www.pradasunglasses.us.org
http://www.nikehuarache.uk
http://www.cheap-airjordans.us.com
http://www.cheapretro-jordans.com
http://www.christian-louboutin.eu.com
http://www.ferragamobelt.us
http://www.hermes-birkin.us.com
http://www.toryburchshoes.us
http://www.michael-kors-handbags.org.uk
http://www.hardenshoes.us.com
http://www.curry4shoes.us.com
http://www.adidasyeezyshoes.us.org
http://www.adidasultra.us.com
http://www.yeezyboost350v2.org.uk
http://www.nikerosheone.co.uk
http://www.adidasnmdrunner.us.com
http://www.adidasyeezy.co.uk
http://www.goldengoose-snearkers.com
http://www.outletonline-michaelkors.us.org
http://www.yslhandbags.org
http://www.adidassuperstar.org.uk
http://www.guccibelt.us.com
http://www.lebron15.net
http://www.curry4.us.com
http://www.adidas-eqt.us.com
http://www.lebron13.us.com
http://www.jordan12.us.com
http://www.adidasultraboost.us.org
http://www.adidastubular.co.uk
http://www.michael-kors-handbags.com.co
http://www.nikeairmax2018.us.com
http://www.michaeljordanshoes.net
http://www.bape-hoodie.us.com
http://www.lebron-soldier10.us.com
http://www.lebron-soldier11.us.com
http://www.yeezy-boost350.us.com
http://www.cheapnbajerseys.us.org
http://www.asicsrunningshoes.us.org
http://www.yeezyboost.in.net
http://www.kobesneakers.com
http://www.offwhitehoodie.us.com
http://www.nikehuarache.co.uk
http://www.yeezy-shoes.org.uk
http://www.michaelkors-outletfactory.us.org
http://www.jordan-retro.us.com
http://www.shoesjordan.us.com
http://www.truereligionjeans-outlets.us.com
http://www.nikepolo.us
http://www.outletlongchamp.us.com
http://www.michaeljordanshoes.us.com
http://www.nikeairforce1.us.com
http://www.nike-huarache.com
http://www.nikemercurial.us.com
http://www.rosherun.us.com
http://www.outletonlinekatespade.us.com
http://www.adidasstansmith.us.com
http://www.truereligion-outlets.us.com
http://www.katespadehandbags-outlet.us.com
http://www.russellwestbrookshoes.us.com
http://www.lacosteonlineshop.us.com
http://www.goyard-handbags.us.com
http://www.adidasoutletonline.us.com
http://www.jordan11retro.us.com
http://www.boostyeezy.us.com
http://www.pandorabracelet.in.net
http://www.hermes-belt.us.com
http://www.converse-shoes.us.com
http://www.ledshoes.us.com
http://www.authenticjordanscheap.us.com
http://www.yeezy-boost.us.com
http://www.converseoutlet.us.com
http://www.goldengoose-outlet.us.com
http://www.hermes-handbags.us.com
http://www.supremehoodie.us.com
http://www.jordan6.us.com
http://www.airjordanretro.uk
http://www.adidas-tubular.us.com
http://www.adidasoutletonline.com
http://www.kyrie4shoes.us.com
http://www.kyrie4.org
http://www.yeezy-shoes.uk
http://www.supremeclothing.us
http://www.kobebasketballshoes.net
http://www.cartierbracelet.us
http://www.tomford-sunglasses.us.com
http://www.adidassuperstar.us.com
http://www.basketball-shoes.us.com
http://www.vans-outlet.us.com
http://www.yeezys.us.org
http://www.nikerosheone.us.com
http://www.jordansforcheap.us.com
http://www.lebronjames-shoes.us.com
http://www.balenciagasneakers.com
http://www.nike-airforce1.us.com
http://www.long-champhandbags.org.uk
http://www.longchamphandbagsoutlet.us.org
http://www.michael--korsoutlet.us.org
http://www.bapehoodie.us
http://www.adidasnmd.uk
http://www.monclerjacketsale.us
http://www.paulgeorgeshoes.us
http://www.vancleefarpels.us.com
http://www.louboutinshoes.uk
http://www.yeezy-shoes.us.org
http://www.offwhiteclothing.us.com
http://www.jewelrypandora.in.net
http://www.toryburchshoes.org.uk
http://www.russellwestbrookshoes.us
http://www.patriotsjerseys.us.com
http://www.longchampbags.us.org
http://www.chromehearts.net.co
http://www.chrome-hearts.us.org
http://www.michaelkors-outletonlines.us.com
http://www.nike-hyperdunk.us.com
http://www.adidasgazelle.us.com
http://www.balenciagashoes.us.com
http://www.nike-freerun.us.com
http://www.goyardhandbags.us.com
http://www.hermesbelts.com
http://www.nikebasketballshoes.us.com
http://www.reebokoutlet.us.org
http://www.yeezy-shoes.us
http://www.kevindurant-shoes.us.com
http://www.curry3.in.net
http://www.retro-jordans.us.com
http://www.airmax90.us.org
http://www.cheaprealjordans.us.com
http://www.nikehuaracheshoes.us.com
http://www.airjordan.us.com
http://www.vibramfivefingers.us.com
http://www.adidasonlineshop.us.com
http://www.ultraboost.us.com
http://www.kyrieirving-shoes.us.com
http://www.nikefoamposite.us.com
http://www.nikedunks.us.org
http://www.michaelkors-outletsonline.us.com
http://www.longchamp-bags.us.org
http://www.michaelkorshandbags.net.co
http://www.kobeshoes.uk
http://www.mlbjerseyscheap.us
http://www.outletlacoste.us.com
http://www.goldengoose.us.com
http://www.hermesbelts.co.uk
http://www.nikezoom.us.com
http://www.yeezy-shoes.org
http://www.nikehyperdunk2017.us.com
http://www.nmdadidasus.com
http://www.damianlillardshoes.us.com
http://www.johnwall-shoes.us.com
http://www.atlantafalconsjerseys.us
http://www.birkinbag.us.com
http://www.vans-shoes.us.org
http://www.adidasstore.us.com
http://www.lebron14.us.com
http://www.nfljerseys.us.org
http://www.yeezyboost.com.co
http://www.adidasnmds.com
http://www.monclersoutlet.us.com
http://www.linksoflondon.us.com
http://www.kobebasketballshoes.us.com
http://www.jordan4.us.com
http://www.fitflops-saleclearance.us.com
http://www.diorsunglasses.in.net
http://www.jordanshoes.com.co
http://www.derrickroseshoes.us.com
http://www.stephencurry-shoes.us.com
http://www.kyrie3.us.com
http://www.linksoflondonus.com
http://www.cheap--jordans.us.com
http://www.chromehearts.com.co
http://www.lebron15shoes.us.com
http://www.michaelkors-outletstore.us.com
http://www.thelightupshoes.us.com
http://www.air-max.us.com
http://www.yeezyboost350v2shoes.us.com
http://www.yeezys.org.uk
http://www.fitflops.cc
http://www.adidas-nmds.us.com
http://www.hoganoutlet.cc
http://www.nike-airmax90.uk
http://www.nike-airmax2017.us.com
http://www.adidas-tubular.us.com
http://www.paulgeorgeshoes.us.com
http://www.nikezoom.me.uk
http://www.jordan13.us.com
http://www.calvinkleinoutlet.us.com


  คุณ :   chenjianwi  เมื่อ :   1/20/2018 9:34:07 AM  E-mail :    weijianchenssss@gmail.com
 
 
 
 
 
    ตัวพิมพ์ใหญ่    ตัวเลข
  กรุณานำโค้ดจากด้านบนมากรอกในช่องด้วยค่ะ
 
สามารถใส่รูปได้เฉพาะ VIP MEMBER เท่านั้น เข้าระบบกรุณา Login เพื่อใช้สิทธิ์
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th