อบรมความปลอดภัยครบวงจร จป อุปกรณ์ความปลอดภัย ข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 
 
 
  สอบถาม ข้อบังคับสภาวิชาชีพ
Detail


 สอบถาม ตาม "ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๗" สำหรับสถานประกอบการ
จะต้องตรวจสอบว่าเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้อย่างไร
ในกฎหมายไม่ได้ระบุเกณฑ์ เช่นจัดเก็บสารอันตรายปริมาณเท่าไร ผู้ควบคุมถึงต้องมีใบประกอบวิชาชีพ เป็นต้น
Name :   khanitta   Date :   7/14/2015 1:32:44 PM   E-mail :   zunagoka@gmial.com
 
Comment :
 1
 
 ตอนนี้ยังไม่มีประกาศเกี่ยวกับประเภทของสถานประกอบการที่เข้าข่ายนะครับ ต้องรอทางสภาออกรายละเ ** ยดเกณฑ์มาก่อนครับ
  Name :   Jakkarin  Date :   7/20/2015 1:22:35 PM  E-mail :    Jakkarin.N@npc-se.co.th
 
Comment :
 2
 
 ตอนนี้ยังไม่มีประกาศเกี่ยวกับประเภทของสถานประกอบการที่เข้าข่ายนะครับ ต้องรอทางสภาออกรายละเ ** ยดเกณฑ์มาก่อนครับ
  Name :   Jakkarin  Date :   7/20/2015 1:22:35 PM  E-mail :    Jakkarin.N@npc-se.co.th
 
Comment :
 3
 
 ตามความเห็นผมคิดว่า
การผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย ต้องมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตรายเป็นผู้รับผิดชอบ (ตามข้อ 7)

ซึ่งโรงงานที่มีกิจกรรมดังนี้

ข้อ ๕ ลักษณะของงานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตรายมีดังนี้

(๑) งานวิเคราะห์ตรวจสอบ ได้แก่ การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ การศึกษาค้นคว้าการวิจัยข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์หรือประกอบการตรวจสอบวินิจฉัย ในสาขาการผลิตการควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย

(๒) งานออกแบบและการควบคุม ได้แก่ การออกแบบและการควบคุมการใช้สารเคมีอันตราย พร้อมทั้งการวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสม ให้ถูกต้องและปลอดภัย

(๓) งานอำนวยการ ได้แก่ การดูแลการจัดการสารเคมีอันตรายตาม (๑) และ (๒)

(๔) งานให้คำปรึกษา ได้แก่ การให้คำแนะนำ การให้ข้อมูล การตรวจวินิจฉัย และการรับรองการจัดการสารเคมีอันตรายตาม (๑) (๒) และ (๓)ข้อ ๖ ประเภทของงานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตรายมีดังนี้

(๑) การผลิต การใช้ การแปรรูป การบรรจุ การเก็บรักษา การบำบัด การขจัด หรือการปลดปล่อยสารเคมีอันตราย

(๒) การวิเคราะห์ การวิจัย การทดสอบ และการตรวจสอบสารเคมีอันตราย

(๓) การนำเข้า การส่งออก การขนส่ง การขนถ่ายและการจัดการสารเคมีอันตรายและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีสารเคมีอันตรายเป็นส่วนผสม

(๔) การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยทางเคมีของห้องปฏิบัติการ ยานพาหนะและบรรจุภัณฑ์ ตาม (๑) (๒) และ (๓)
  Name :   ผ่านมา  Date :   8/3/2015 2:01:25 PM  E-mail :   
 
 
 
Reply Webboard
 
Post by
E-Mail
Picture
Code  
    Uppercase    Number
  Please input the code from above to fill in with.
Detail
 
Can put only VIP MEMBER only. Please Login for Member
20/9 Pakorn Songkhraorat Road, Tambon Map Ta Phut Amphur Muang Rayong, Rayong 21150, Thailand
TEL. : +66 (0) 3897-7700, +66 (0) 3897-7777 FAX. : +66 (0) 3897-7701, +66 (0) 3868-7700 E-mail : sales@npc-se.co.th
If you have any problems please contact : sewebmaster@npc-se.co.th